ÜYELİK

Derneğin asıl, onursal ve gönüllü olmak üzere üç türlü üyesi vardır.

Derneğe Asıl Üye olmak için aşağıdaki koşullar geçerlidir:

 • 1. Yurttaşlık haklarına, fiil ehliyete sahip olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak ve Türkiye’de yasalar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş bulunmak.
 • 2. Sigara içmemek,
 • 3. Toplantılara devamlılık göstermek,
 • 4. Yönetim Kurulunca belirlenen üyelik giriş ödentisini ve yıllık aidat tutarlarını yılları içerisinde ödemeyi kabul etmek.
 • 5. Dernek faaliyetlerine katılmak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü yansıtacak şekilde hareket etmek.

Koşullar kapsamındaki şahıs veya tüzel kişiler, iki üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile üye olurlar. Üye olan tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi Genel Kurul’da bir oy hakkına sahiptir. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Asıl Üyelerin Görev ve Yetkileri:

 • Olağan ve olağanüstü Genel Kurullara katılmak, Genel Kurullarda önerilerde bulunmak.
 • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri tüzük hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.
 • Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetim Kurulları’nın asıl ve yedek üyelerini seçmek ya da seçildiği takdirde bu görevleri yürütmek
 • Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
 • Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Derneğe Onursal Üye Olma:

Çevresine ya da derneğin amaç ve konularına belirli önemli hizmet ve yararlılığı bulunan gerçek ve tüzel kişilere, yaptığı başarılı çalışmalar yönünden de büyük katkıları olan kişilere Yönetim Kurulu kararı ile verilen Dernekteki onursal üye sayısı toplam üye sayısının %5’ ini geçemez.

 

Derneğe Gönüllü Üye Olma:

Derneğin asil üyesi olmayan ancak derneğin amacına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen kişiler, Yönetim Kurulu’nun belirlediği bağışı derneğe yıllık olarak yatırarak “Gönüllü Üye”  olurlar.

Bu üyeler derneğin sosyal tesislerinden bu tesislerin yönetmeliklerine uygun olarak istifade eder, çalışmalarına katılabilirler. Gönüllü üyeler derneğin Genel Kurulunda oy kullanamazlar.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak asil üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Gönüllü üyelik kabulü Dernek Genel Başkanı yetkisindedir.

 

Derneğe Giriş:

Derneğe asıl üye olmak isteyenler, Yönetim Kurulunca belirlenecek gerekli belgeleri tamamlayarak Yönetim Kurulu başkanlığına başvururlar. Bu istekleri Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Başvuruları kabul edilenler “Asıl Üye” defterine kayıt edilirler.

Başvuru için aşağıdaki formu doldurup tarih ve imza içerir şekilde tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İmzalı ve fotoğraflı formunuzu taratarak [email protected] adresine gönderebilirsiniz

Başvuru ve Bilgi Yenileme Formu

ÜYE BAŞVURU FORMU

Aidat Ödemeleri İçin:

Aidat hesap numarası:

Türkiye İş Bankası Yeşilköy Şubesi
– Hesap Numarası: 1128 – 386113
– IBAN: TR 93 0006 4000 0011 1280 3861 13

Üyelik Giriş Masrafları: 25 TL

Yıllık Aidat: 25 TL

Dernek Üyeliğinin Sona Ermesi:

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bunun dışında dernek üyeliğinden çıkma iki şekilde olur:

 1. Her üye yazılı olarak bildirmek şartıyla üyelikten ayrılabilir.
 2. Çıkarılma: Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirm

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Belirli özür bildirmeden, üç Genel kurul toplantısına üst üste katılmamak.

7-Tütün ürünü kullanmaya başlamış olmak.

8-Özel ya da iş yaşantısındaki tutumu ve davranışı ile amaç ve konulara aykırı davranmak ya da kişiliğiyle Dernek onurunu zedeleyeceği anlaşılmış olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.